دریاچه بسیارزیبای گهر درشهرستان درود لرستان

دریاچه بسیارزیبای گهر درشهرستان درود لرستان