#زحل هسته‌ای به‌اندازه کره زمین دارد که آکنده از آهن، آمونیاک، متان و آب است. پوششی به ضخامت ۲۰ هزار کیلومتر از #هیدروژن فلزی مایع آن را در برگرفته و میدان مغناطیسی زحل ازآن ناشی میشود . @Sky_Pillars

#زحل هسته‌ای به‌اندازه کره زمین دارد که آکنده از آهن، آمونیاک، متان و آب است. پوششی به ضخامت ۲۰ هزار کیلومتر از #هیدروژن فلزی مایع آن را در برگرفته و میدان مغناطیسی زحل ازآن ناشی میشود .

@Sky_Pillars
#زحل هسته‌ای به‌اندازه کره زمین دارد که آکنده از آهن، آمونیاک، متان و آب است. پوششی به ضخامت ۲۰ هزار کیلومتر از #هیدروژن فلزی مایع آن را در برگرفته و میدان مغناطیسی زحل ازآن ناشی میشود .

@Sky_Pillars