همیشه تصور براین است که مدت زمان رسیدن به یک #ستارهٔ نزدیک کمتر از زمان رسیدن به یک ستارهٔ دور است. ولی محاسبات نشان میدهد، زمان رسیدن به یک ستاره به میزان #درخشش آن ستاره وابسته است. @Sky_Pillars

همیشه تصور براین است که مدت زمان رسیدن به یک #ستارهٔ نزدیک کمتر از زمان رسیدن به یک ستارهٔ دور است. ولی محاسبات نشان میدهد، زمان رسیدن به یک ستاره به میزان #درخشش آن ستاره وابسته است.

@Sky_Pillars
همیشه تصور براین است که مدت زمان رسیدن به یک #ستارهٔ نزدیک کمتر از زمان رسیدن به یک ستارهٔ دور است. ولی محاسبات نشان میدهد، زمان رسیدن به یک ستاره به میزان #درخشش آن ستاره وابسته است.

@Sky_Pillars