در پایان ماه سپتامبر، بطور ناگهانی یک انفجار از #ذرات باردار درفضا جاری شد و برای مدت بسیار کوتاهی یک #شفق قطبی به شکل یک #ققنوس عظیم خلق کرد. این تصویر توسط یک عکاس ایسلندی به ثبت رسید. @Sky_Pillars

در پایان ماه سپتامبر، بطور ناگهانی یک انفجار از #ذرات باردار درفضا جاری شد و برای مدت بسیار کوتاهی یک #شفق قطبی به شکل یک #ققنوس عظیم خلق کرد. این تصویر توسط یک عکاس ایسلندی به ثبت رسید.

@Sky_Pillars
در پایان ماه سپتامبر، بطور ناگهانی یک انفجار از #ذرات باردار درفضا جاری شد و برای مدت بسیار کوتاهی یک #شفق قطبی به شکل یک #ققنوس عظیم خلق کرد. این تصویر توسط یک عکاس ایسلندی به ثبت رسید.

@Sky_Pillars