کوتوله های #قهوه‌ای ستارگان نارسی هستند که جرمشان به اندازه‌ای نبوده که بتوانند واکنش #همجوشی هسته‌ای را آغاز کنند. این ستارگان ناشناخته منبع تابش #فروسرخ هستند و دراین طول موج رصد شدند. @Sky_Pillars

کوتوله های #قهوه‌ای ستارگان نارسی هستند که جرمشان به اندازه‌ای نبوده که بتوانند واکنش #همجوشی هسته‌ای را آغاز کنند. این ستارگان ناشناخته منبع تابش #فروسرخ هستند و دراین طول موج رصد شدند.

@Sky_Pillars
کوتوله های #قهوه‌ای ستارگان نارسی هستند که جرمشان به اندازه‌ای نبوده که بتوانند واکنش #همجوشی هسته‌ای را آغاز کنند. این ستارگان ناشناخته منبع تابش #فروسرخ هستند و دراین طول موج رصد شدند.

@Sky_Pillars