نزدیکترین ستاره به خورشید #پروکسیما_سنتوری درفاصله ۴.۲ سال نوری می باشد و بقدری دور است که اگر بخواهیم با سرعت فضاپیمای #آپولو۱۱ به این ستاره برسیم حدود ۱۱۷ هزار سال در راه خواهیم بود! @Sky_Pillars

نزدیکترین ستاره به خورشید #پروکسیما_سنتوری درفاصله ۴.۲ سال نوری می باشد و بقدری دور است که اگر بخواهیم با سرعت فضاپیمای #آپولو۱۱ به این ستاره برسیم حدود ۱۱۷ هزار سال در راه خواهیم بود!

@Sky_Pillars
نزدیکترین ستاره به خورشید #پروکسیما_سنتوری درفاصله ۴.۲ سال نوری می باشد و بقدری دور است که اگر بخواهیم با سرعت فضاپیمای #آپولو۱۱ به این ستاره برسیم حدود ۱۱۷ هزار سال در راه خواهیم بود!

@Sky_Pillars