میانگین دمای #اروپا قمر #مشتری °۱۷۰- است، ولی چند ده کیلومتر در زیر سطح آن دما به اندازه‌ای افزایش می یابد که آب به فرم #مایع درمی آید. مقدار این آب دو برابر آب تمام اقیانوسهای زمین است. @Sky_Pillars

میانگین دمای #اروپا قمر #مشتری °۱۷۰- است، ولی چند ده کیلومتر در زیر سطح آن دما به اندازه‌ای افزایش می یابد که آب به فرم #مایع درمی آید. مقدار این آب دو برابر آب تمام اقیانوسهای زمین است.

@Sky_Pillars
میانگین دمای #اروپا قمر #مشتری °۱۷۰- است، ولی چند ده کیلومتر در زیر سطح آن دما به اندازه‌ای افزایش می یابد که آب به فرم #مایع درمی آید. مقدار این آب دو برابر آب تمام اقیانوسهای زمین است.

@Sky_Pillars