حدود ۱۲ سال طول میکشد تا #مشتری یکبار دور خورشید بچرخد درحالیکه گردش آن بدور خودش فقط ۱۰ ساعت طول میکشد. این گردش سریع باعث میشود تا ناحیه #استوایی سیاره بسمت بیرون رانده، و عریض تر شود. @Sky_Pillars

حدود ۱۲ سال طول میکشد تا #مشتری یکبار دور خورشید بچرخد درحالیکه گردش آن بدور خودش فقط ۱۰ ساعت طول میکشد. این گردش سریع باعث میشود تا ناحیه #استوایی سیاره بسمت بیرون رانده، و عریض تر شود.

@Sky_Pillars
حدود ۱۲ سال طول میکشد تا #مشتری یکبار دور خورشید بچرخد درحالیکه گردش آن بدور خودش فقط ۱۰ ساعت طول میکشد. این گردش سریع باعث میشود تا ناحیه #استوایی سیاره بسمت بیرون رانده، و عریض تر شود.

@Sky_Pillars