هربار که دنباله‌دار #هالی درمدار ۷۵ ساله اش به ملاقات خورشید می آید، لایه‌ای به عمق ۲ متر از اطراف هسته‌اش از بین میرود. با این روند طی ۲۰۰ هزار سال آینده، تمام هسته آن ازبین خواهد رفت. @Sky_Pillars

هربار که دنباله‌دار #هالی درمدار ۷۵ ساله اش به ملاقات خورشید می آید، لایه‌ای به عمق  ۲ متر از اطراف هسته‌اش از بین میرود. با این روند طی ۲۰۰ هزار سال آینده، تمام هسته آن ازبین خواهد رفت.

@Sky_Pillars
هربار که دنباله‌دار #هالی درمدار ۷۵ ساله اش به ملاقات خورشید می آید، لایه‌ای به عمق ۲ متر از اطراف هسته‌اش از بین میرود. با این روند طی ۲۰۰ هزار سال آینده، تمام هسته آن ازبین خواهد رفت.

@Sky_Pillars