#هاوکینگ بارها از مردم جهان درخواست کرد که به تحقیقات خود در زمینه #نجوم ادامه دهند تا برای فرار از خطرات جوی و جنگهای هسته‌ای هرچه سریعتر کره #زمین را ترک کرده، و به سیاره دیگری بروند. @Sky_Pillars

#هاوکینگ بارها از مردم جهان درخواست کرد که به تحقیقات خود در زمینه #نجوم ادامه دهند تا برای فرار از خطرات جوی و جنگهای هسته‌ای هرچه سریعتر کره #زمین را ترک کرده، و به سیاره دیگری بروند.

@Sky_Pillars
#هاوکینگ بارها از مردم جهان درخواست کرد که به تحقیقات خود در زمینه #نجوم ادامه دهند تا برای فرار از خطرات جوی و جنگهای هسته‌ای هرچه سریعتر کره #زمین را ترک کرده، و به سیاره دیگری بروند.

@Sky_Pillars