#کهکشان‌ها سامانه‌هایی بزرگ با اندازه و مرزی مشخص هستند که از ستاره‌ها و بقایای آنها، ماده‌تاریک، گازها و غبارهای میان ستاره‌ای تشکیل شده‌، و با نیروهای #گرانشی گرد هم آمده‌اند. @Sky_Pillars

#کهکشان‌ها سامانه‌هایی بزرگ با اندازه و مرزی مشخص هستند که از ستاره‌ها و بقایای آنها، ماده‌تاریک، گازها و غبارهای میان ستاره‌ای تشکیل شده‌، و با نیروهای #گرانشی گرد هم آمده‌اند.

@Sky_Pillars
#کهکشان‌ها سامانه‌هایی بزرگ با اندازه و مرزی مشخص هستند که از ستاره‌ها و بقایای آنها، ماده‌تاریک، گازها و غبارهای میان ستاره‌ای تشکیل شده‌، و با نیروهای #گرانشی گرد هم آمده‌اند.

@Sky_Pillars