#تیتان بزرگ‌ترین قمر شگفت انگیز و ناشناختهٔ #زحل، سراسر پوشیده از ابر ضخیمی از متان است. دمای سطح این قمر ۱۸۴- درجه سلسیوس است و با طوفان‌های بارانی و دریاچه‌های متان خودنمایی میکند. @Sky_Pillars

#تیتان بزرگ‌ترین قمر شگفت انگیز و ناشناختهٔ #زحل، سراسر پوشیده از ابر ضخیمی از متان است. دمای سطح این قمر ۱۸۴- درجه سلسیوس است و با طوفان‌های بارانی و دریاچه‌های متان خودنمایی میکند.

@Sky_Pillars
#تیتان بزرگ‌ترین قمر شگفت انگیز و ناشناختهٔ #زحل، سراسر پوشیده از ابر ضخیمی از متان است. دمای سطح این قمر ۱۸۴- درجه سلسیوس است و با طوفان‌های بارانی و دریاچه‌های متان خودنمایی میکند.

@Sky_Pillars