درنگاه اول این تصویر مانند دو شمشر نوری بنظر میرسد، ولی این دو ابر کیهانی به وسعت نیم سال نوری، #پرتوهایی از سمت یک ستاره تازه متولد شده درفاصله ۱۳۰۰ سال نوری،در یک کهکشان نزدیک می باشد. @Sky_Pillars

درنگاه اول این تصویر مانند دو شمشر نوری بنظر میرسد، ولی این دو ابر کیهانی به وسعت نیم سال نوری، #پرتوهایی از سمت یک ستاره تازه متولد شده درفاصله ۱۳۰۰ سال نوری،در یک کهکشان نزدیک می باشد.

@Sky_Pillars
درنگاه اول این تصویر مانند دو شمشر نوری بنظر میرسد، ولی این دو ابر کیهانی به وسعت نیم سال نوری، #پرتوهایی از سمت یک ستاره تازه متولد شده درفاصله ۱۳۰۰ سال نوری،در یک کهکشان نزدیک می باشد.

@Sky_Pillars