قطر #دهانه‌ها درسیاره #زهره از چند ده تا ٢٧٠ کیلومتر تغییر میکند. زهره فقط چند دهانه کوچک دارد زیرا سیارکهای کوچکی که این دهانه‌ها را ایجاد میکنند بندرت میتوانند از جو غلیظ آن عبور کنند. @Sky_Pillars

قطر #دهانه‌ها درسیاره #زهره از چند ده تا ٢٧٠ کیلومتر تغییر میکند. زهره فقط چند دهانه کوچک دارد زیرا سیارکهای کوچکی که این دهانه‌ها را ایجاد میکنند بندرت میتوانند از جو غلیظ آن عبور کنند.

@Sky_Pillars
قطر #دهانه‌ها درسیاره #زهره از چند ده تا ٢٧٠ کیلومتر تغییر میکند. زهره فقط چند دهانه کوچک دارد زیرا سیارکهای کوچکی که این دهانه‌ها را ایجاد میکنند بندرت میتوانند از جو غلیظ آن عبور کنند.

@Sky_Pillars