سه ماموریت سرنشین دار #آپولو ١٥،‌ ١٦ و ١٧ هرکدام یک #خودروی مه نورد آلومینیومی را باخود به ماه بردند.فضانوردان به کمک این خودروها میتوانستند مسافتی ١٠ برابر پای پیاده، درسطح ماه طی کنند. @Sky_Pillars

سه ماموریت سرنشین دار #آپولو ١٥،‌ ١٦ و ١٧ هرکدام یک #خودروی مه نورد آلومینیومی را باخود به ماه بردند.فضانوردان به کمک این خودروها میتوانستند مسافتی ١٠ برابر پای پیاده، درسطح ماه طی کنند.

@Sky_Pillars
سه ماموریت سرنشین دار #آپولو ١٥،‌ ١٦ و ١٧ هرکدام یک #خودروی مه نورد آلومینیومی را باخود به ماه بردند.فضانوردان به کمک این خودروها میتوانستند مسافتی ١٠ برابر پای پیاده، درسطح ماه طی کنند.

@Sky_Pillars