یک دنباله دار قدیمی با نام #45P مجددا به مدار داخلی منظومه شمسی بازگشته است این دنباله دار بیشتر وقت خود را در نزدیکی مدار مشتری سپری می کند و با دوربین دوچشمی در افق غربی قابل رویت است. @Sky_Pillars

یک دنباله دار قدیمی با نام #45P مجددا به مدار داخلی منظومه شمسی بازگشته است این دنباله دار بیشتر وقت خود را در نزدیکی مدار مشتری سپری می کند و با دوربین دوچشمی در افق غربی قابل رویت است.

@Sky_Pillars
یک دنباله دار قدیمی با نام #45P مجددا به مدار داخلی منظومه شمسی بازگشته است این دنباله دار بیشتر وقت خود را در نزدیکی مدار مشتری سپری می کند و با دوربین دوچشمی در افق غربی قابل رویت است.

@Sky_Pillars