فنجانه یا #Crater عارضه‌ای نعلبكی شكل بر روی سطح یك سیاره است كه معمولاً لبه آن بالاتر از سطح خود دهانه قرار دارد و منشأ آنها معمولاً آتشفشانها و یا برخورد شهاب سنگها می باشد. @Sky_Pillars

فنجانه یا #Crater عارضه‌ای نعلبكی شكل بر روی سطح یك سیاره است كه معمولاً لبه آن بالاتر از سطح خود دهانه قرار دارد و منشأ آنها معمولاً آتشفشانها و یا برخورد شهاب سنگها می باشد.

@Sky_Pillars
فنجانه یا #Crater عارضه‌ای نعلبكی شكل بر روی سطح یك سیاره است كه معمولاً لبه آن بالاتر از سطح خود دهانه قرار دارد و منشأ آنها معمولاً آتشفشانها و یا برخورد شهاب سنگها می باشد.

@Sky_Pillars