بيشتر #سياركها در منطقه ای بين مریخ و مشتری به دور خورشید می گردند. اين منطقه كمربند سيارکها نام دارد. دانشمندان معتقدند دو قمر #فوبوس و #دیموس سیارک های به دام افتاده مریخ هستند. @Sky_Pillars

بيشتر #سياركها در منطقه ای بين مریخ و مشتری به دور خورشید می گردند. اين منطقه كمربند سيارکها نام دارد.
دانشمندان معتقدند دو قمر #فوبوس و #دیموس سیارک های به دام افتاده مریخ هستند.
@Sky_Pillars
بيشتر #سياركها در منطقه ای بين مریخ و مشتری به دور خورشید می گردند. اين منطقه كمربند سيارکها نام دارد.
دانشمندان معتقدند دو قمر #فوبوس و #دیموس سیارک های به دام افتاده مریخ هستند.
@Sky_Pillars