عکسهای ارسال شده از کاوشکر #جونو فضاپیمای جونو در سال ۲۰۱۱ به فضا پرتاب شد و پس از یک سفر ۵ ساله و طی مسافت 2.8 میلیارد کیلومتر در اعماق فضا، سرانجام در بالای طوفان مشتری قرار گرفت. @Sky_Pillars

عکسهای ارسال شده از کاوشکر #جونو
فضاپیمای جونو در سال ۲۰۱۱ به فضا پرتاب شد و پس از یک سفر ۵ ساله و طی مسافت 2.8 میلیارد کیلومتر در اعماق فضا، سرانجام در بالای طوفان مشتری قرار گرفت.

@Sky_Pillars
عکسهای ارسال شده از کاوشکر #جونو
فضاپیمای جونو در سال ۲۰۱۱ به فضا پرتاب شد و پس از یک سفر ۵ ساله و طی مسافت 2.8 میلیارد کیلومتر در اعماق فضا، سرانجام در بالای طوفان مشتری قرار گرفت.

@Sky_Pillars