آژانس فضایی آمریکا #ناسا با افشای گزارشی محرمانه تلویحا وجود موجودات فضایی در سیارات دور را تایید کرد. یکی از محققان ارشد ناسا نیز اعلام کرده که سال 2031 سال ملاقات با فرازمینی هاست. @Sky_Pillars

آژانس فضایی آمریکا #ناسا با افشای گزارشی محرمانه تلویحا وجود موجودات فضایی در سیارات دور را تایید کرد. یکی از محققان ارشد ناسا نیز اعلام کرده که سال 2031 سال ملاقات با فرازمینی هاست.

@Sky_Pillars
آژانس فضایی آمریکا #ناسا با افشای گزارشی محرمانه تلویحا وجود موجودات فضایی در سیارات دور را تایید کرد. یکی از محققان ارشد ناسا نیز اعلام کرده که سال 2031 سال ملاقات با فرازمینی هاست.

@Sky_Pillars