سلفی زیبای کاوشگر #کنجکاوی در حال کاوش در سطح مریخ این کاوشگر در 26 نوابر 2011 به سمت مریخ پرتاب و پس از 8 ماه و طی مسیر 570 میلیون کیلومتر در آگوست 2012 در سطح مریخ فرود آمد. @Sky_Pillars

سلفی زیبای کاوشگر #کنجکاوی در حال کاوش در سطح مریخ
این کاوشگر در 26 نوابر 2011 به سمت مریخ پرتاب و پس از 8 ماه و طی مسیر 570 میلیون کیلومتر در  آگوست 2012 در سطح مریخ فرود آمد.

@Sky_Pillars
سلفی زیبای کاوشگر #کنجکاوی در حال کاوش در سطح مریخ
این کاوشگر در 26 نوابر 2011 به سمت مریخ پرتاب و پس از 8 ماه و طی مسیر 570 میلیون کیلومتر در آگوست 2012 در سطح مریخ فرود آمد.

@Sky_Pillars