کاوشگر #کنجکاوی ناسا که در حال تجسس در بخش‌های کم‌ ارتفاع کوه شارپ در مریخ است، جدیدترین عکس های رنگی لز این کوه را با وضوح بالا را به زمین ارسال کرد. @Sky_Pillars

کاوشگر #کنجکاوی ناسا که در حال تجسس در بخش‌های کم‌ ارتفاع کوه شارپ در مریخ است، جدیدترین عکس های رنگی لز این کوه را با وضوح بالا را به زمین ارسال کرد.

@Sky_Pillars
کاوشگر #کنجکاوی ناسا که در حال تجسس در بخش‌های کم‌ ارتفاع کوه شارپ در مریخ است، جدیدترین عکس های رنگی لز این کوه را با وضوح بالا را به زمین ارسال کرد.

@Sky_Pillars