طلوع خورشید در #پلوتو پلوتو ۶ میلیار کیلومتر از خورشید فاصله دارد. یعنی نوری که از خورشید دریافت می کند ۱۶۰۰ بار کمتر از آن چیزی است که ما در زمین دریافت میکنیم. @Sky_Pillars

طلوع خورشید در #پلوتو 
پلوتو ۶ میلیار کیلومتر از خورشید فاصله دارد. یعنی نوری که از خورشید دریافت می کند ۱۶۰۰ بار کمتر از آن چیزی است که ما در زمین دریافت میکنیم.
@Sky_Pillars
طلوع خورشید در #پلوتو
پلوتو ۶ میلیار کیلومتر از خورشید فاصله دارد. یعنی نوری که از خورشید دریافت می کند ۱۶۰۰ بار کمتر از آن چیزی است که ما در زمین دریافت میکنیم.
@Sky_Pillars