سازمان فضایی آمریکا #ناسا قصد دارد برای ماموریت‌های انسانی به مریخ در سال 2030 از تغییر DNA فضانوردان به عنوان راهی برای محافظت از آنها در برابر تشعشات خورشیدی استفاده کند. @Sky_Pillars

سازمان فضایی آمریکا #ناسا قصد دارد برای ماموریت‌های انسانی به مریخ در سال 2030 از تغییر DNA فضانوردان به عنوان راهی برای محافظت از آنها  در برابر تشعشات خورشیدی استفاده کند.
@Sky_Pillars
سازمان فضایی آمریکا #ناسا قصد دارد برای ماموریت‌های انسانی به مریخ در سال 2030 از تغییر DNA فضانوردان به عنوان راهی برای محافظت از آنها در برابر تشعشات خورشیدی استفاده کند.
@Sky_Pillars