ناسا؛ فضاپیمای #وویجر که 36 سال پیش به فضا پرتاب شد، رسما از منظومه شمسی خارج شده و پا به فضای میان ستاره‌ای گذاشته است و اکنون به فاصله 17 میلیارد کیلومتری از زمین رسیده است. @Sky_Pillars

ناسا؛ فضاپیمای #وویجر که 36 سال پیش به فضا پرتاب شد، رسما از منظومه شمسی خارج شده و پا به فضای میان ستاره‌ای گذاشته است و اکنون به فاصله 17 میلیارد کیلومتری  از زمین رسیده است.

@Sky_Pillars
ناسا؛ فضاپیمای #وویجر که 36 سال پیش به فضا پرتاب شد، رسما از منظومه شمسی خارج شده و پا به فضای میان ستاره‌ای گذاشته است و اکنون به فاصله 17 میلیارد کیلومتری از زمین رسیده است.

@Sky_Pillars