تصویری خارق العاده از حلقه های زحل که توسط فضا پیمای #کاسینی به ثبت رسیده است ضخامت حلقه های A و B زحل بین 200 متر تا 3 کیلومتر می باشد و فقط با تلسکوپ قابل رویت هستند. @Sky_Pillars

تصویری خارق العاده از حلقه های زحل که توسط فضا پیمای #کاسینی به ثبت رسیده است ضخامت حلقه های A و B زحل بین 200 متر تا 3 کیلومتر می باشد و فقط با تلسکوپ قابل رویت هستند.

@Sky_Pillars
تصویری خارق العاده از حلقه های زحل که توسط فضا پیمای #کاسینی به ثبت رسیده است ضخامت حلقه های A و B زحل بین 200 متر تا 3 کیلومتر می باشد و فقط با تلسکوپ قابل رویت هستند.

@Sky_Pillars