خوشبختانه داروی تخصصی درمان الکل یعنی دی سولفیرام در کشور موجوده و براحتی میشه از این دارو جهت درمان نگهدارنده بیماران الکلی استفاده کرد.

خوشبختانه داروی تخصصی درمان الکل یعنی دی سولفیرام در کشور موجوده و براحتی میشه از این دارو جهت درمان نگهدارنده بیماران الکلی استفاده کرد.