سوال بعدی که پیش میاد اینه که میتونید در تبلیغات و کارت ویزیت درمان الکل را بنویسید.جواب اینه که اگر خودتون فکر میکنید مهارت لازم را دارید میتونید.ولی در مورد تابلو چون از یه قاعده کلی در وزارت بهداشت و بهزیستی پیروی میکنه حتما باید از سازمانی که مجوز گرفته اید مجوز اضافه کردن کلمه الکل را کسب کنید.

سوال بعدی که پیش میاد اینه که میتونید در تبلیغات و کارت ویزیت درمان الکل را بنویسید.جواب اینه که اگر خودتون فکر میکنید مهارت لازم را دارید میتونید.ولی در مورد تابلو چون از یه قاعده کلی در وزارت بهداشت و بهزیستی پیروی میکنه حتما باید از سازمانی که مجوز گرفته اید مجوز اضافه کردن کلمه الکل را کسب کنید.