سوالی که خیلی,وقتها همکاران میپرسن اینه که ایا برای درمان بیماران الکلی مجوز از بهزیستی یا دانشگاه لازمه؟باید بعرض همکاران برسونم درمان الکل هم مثل درمان سیگار و غیره احتیاج به کسب مهارت داره.شاید بپرسید پس چرا واسه تاسیس کلینیک اعتیاد باید مجوز بگیریم جواب سوال شما اینه که چون شما میخواهید از داروهای اگونیست استفاده کنید برای همین خاطر باید در این مورد مجوز لازم را از دانشگاههای علوم پزشکی دریافت کنید.شما به عنوان پزشک حق درمان هر بیماری را دارید بشرطیکه در اون زمینه مهارت لازم راکسب کرده باشید.

سوالی که خیلی,وقتها همکاران میپرسن اینه که ایا برای درمان بیماران الکلی مجوز از بهزیستی یا دانشگاه لازمه؟باید بعرض همکاران برسونم درمان الکل هم مثل درمان سیگار و غیره احتیاج به کسب مهارت داره.شاید بپرسید پس چرا واسه تاسیس کلینیک اعتیاد باید مجوز بگیریم جواب سوال شما اینه که چون شما میخواهید از داروهای اگونیست استفاده کنید برای همین خاطر باید در این مورد مجوز لازم را از دانشگاههای علوم پزشکی دریافت کنید.شما به عنوان پزشک حق درمان هر بیماری را دارید بشرطیکه در اون زمینه مهارت لازم راکسب کرده باشید.