در کارگاه بیشتر اشنایی با اصول درمان بیماران الکلی بحث میشه درحالیکه در این سمینار جنبه های بالینی و قانونی مصرف الکل پرداخته خواهد شد.

در کارگاه بیشتر اشنایی با اصول درمان بیماران الکلی بحث میشه درحالیکه در این سمینار جنبه های بالینی و قانونی مصرف الکل پرداخته خواهد شد.
در کارگاه بیشتر اشنایی با اصول درمان بیماران الکلی بحث میشه درحالیکه در این سمینار جنبه های بالینی و قانونی مصرف الکل پرداخته خواهد شد.
سپاس