کسی میدونه دیسولفیرام در ایران در کدام شهر یا داروخانه پیدا میشه من مجبور شدم بیمارانم را جهت تهیه دارو ترکیه بفرستم

کسی میدونه دیسولفیرام در ایران در کدام شهر یا داروخانه پیدا میشه من مجبور شدم بیمارانم را جهت تهیه دارو ترکیه بفرستم
کسی میدونه دیسولفیرام در ایران در کدام شهر یا داروخانه پیدا میشه من مجبور شدم بیمارانم را جهت تهیه دارو ترکیه بفرستم
سلام امروز میگم خدمتتون...سورپرایز امروز گروهه
سلام امروز میگم خدمتتون...سورپرایز امروز گروهه
👌👌👌
سلام امروز میگم خدمتتون...سورپرایز امروز گروهه
دکتر قول داده بودید امروز بگید ؟؟؟؟؟؟؟؟
دکتر قول داده بودید امروز بگید ؟؟؟؟؟؟؟؟
سورپرایز همون داروی دی سولفیرام بود که اعلام شد
سورپرایز همون داروی دی سولفیرام بود که اعلام شد
دارو رو با کتاب برامون میفرستن؟؟؟
دارو رو با کتاب برامون میفرستن؟؟؟
هرجور شما بخواهید ارسال میشه