سلام خدمت همه همکاران.در خصوص سوال یکی از اعضا در مورد مجوز درمان الکل بعرض میرسانم پزشک میتواند هر اقدام درمانی را بشرط داشتن مهارت انجام دهد لذا برای درمان الکل مانند درمان سیگار به مجوز جداگانه احتیاجی نیست.ضمنا میتوانید در صورتی که توانایی درمان اعتیاد به الکل را دارید در کارت ویزیت خود مشابه درمان سیگار عنوان نمایید.ولی در خصوص درج کلمه الکل در تابلو حتما نیاز به مجوز از صادر کننده پروانه فعالیت می باشید.

سلام خدمت همه همکاران.در خصوص سوال یکی از اعضا در مورد مجوز درمان الکل بعرض میرسانم پزشک میتواند هر اقدام درمانی را بشرط داشتن مهارت انجام دهد لذا برای درمان الکل مانند درمان سیگار به مجوز جداگانه احتیاجی نیست.ضمنا میتوانید در صورتی که توانایی درمان اعتیاد به الکل را دارید در کارت ویزیت خود مشابه درمان سیگار عنوان نمایید.ولی در خصوص درج کلمه الکل در تابلو حتما نیاز به مجوز از صادر کننده پروانه فعالیت می باشید.