البته خوشبختانه شرکت دارو درمان پارس این دارو را وارد کرده و قرص 50 میل ان موجود هست.

البته خوشبختانه شرکت دارو درمان پارس این دارو را وارد کرده و قرص 50 میل ان موجود هست.