ما همین قرص را هم با بدبختی تونستیم گیر بیاریم و بتونیم واسه بیمارها تجویز کنیم

ما همین قرص را هم با بدبختی تونستیم گیر بیاریم و بتونیم واسه بیمارها تجویز کنیم