الکل یکی از رایج‌ترین موادی است که در بسیاری از فرهنگ‌ها، بیشترین مصرف را دار. ۹۰% مردم کشورهای غربی در دورانی از زندگی خود الکل را تجربه کرده‌اند و اختلالات مرتبط با الکل تقریباً در ۳۰% مصرف‌کنندگان آن بروز می‌کند. شیوع بالای سوءمصرف و وابستگی به الکل، ارزیابی میزان مصرف لکل را به‌عنوان بخشی بسیار مهم در ارزیابی‌های پزشکی و روانپزشکی درآورده است. تقریباً هر تظاهر بالینی می‌تواند به اثرهای سوءمصرف وابستگی، مسمومیت یا ترک الکل مرتبط باشد. تعریف الکلیسم اشاره به اختلالات مکرر ناشی از الکل در چندین عملکرد فرد دارد. اگرچه الکلیسم اختلال روانی خاص را توصیف نمی‌کند، به‌طور کلی اختلالات مرتبط با الکلیسم را می‌توان به ۳ گروه تقسیم کرد: ۱. اختلالات مربوط به اثرهای مستقیم الکل روی مغز (مسمومیت با الکل، ترک الکل، دلیریوم ترک الکل، و هالوسینوز)؛ ۲. اختلالات رفتاری ناشی از الکل (سوءمصرف و وابستگی به الکل)؛ ۳. اختلالات دارای اثرهای پایدار (شامل اختلال فراموشی پایدار ناشی از الکل، دمانس، آنسفالوپاتی ورنیکه، سندرم کورساکوف) جدول زیر فهرست تمام اختلالات مرتبط با الکل را نشان می‌دهد. - DSM-IV-TR اختلالات مربوط به مصرف الکل:   ۱. اختلالات مصرف الکل      - وابستگی به الکل      - سوءمصرف الکل   ۲. اختلالات ناشی از الکل      - ترک مصرف الکل   ۳. مشخص کنید اگر: با اختلالات ادراکی همراه است      - دلیریوم ناشی از مسمومیت با الکل      - دلیریوم ناشی از ترک مصرف الکل      - دمانیس پایدار ناشی از الکل      - اختلال فراموشی پایدار ناشی از الکل      - اختلال پسیکوتیک ناشی از الکل همراه با هذیان   ۴. مشخص کنید اگر: با شروع در دوره مسمومیت یا با شروع در دوره ترک است      - اختلال پسیکوتیک ناشی از الکل همراه با توهم   ۵. مشخص کنید اگر: با شروع در دوره مسمومیت      - یا با شروع در دوره ترک است      - اختلال خلقی ناشی از الکل   ۶. مشخص کنید اگر: با شروع در دوره مسمومیت یا با شروع در دوره ترک است      - اختلال جنسی ناشی از الکل   ۷. مشخص کنید اگر: با شروع در دوره مسمومیت است      - اختلال خواب ناشی از الکل   ۸. مشخص کنید اگر: با شروع در دوره مسمومیت      - یا با شروع در دوره ترک است      - اختلالات مرتبط با الکل که به‌گونه‌ای دیگر مشخص نشده است. - دمانس پایدار ناشی از مواد: این تشخیص زمانی داده می‌شود که تمام علل دمانس به‌جز سوءمصرف طولانی الکل رد شوند. علایم پس از درمان مسمومیت و ترک باقی می‌مانند. این دمانس معمولاً خفیف می‌باشد. اداره این اختلال نیز شبیه به دمانس با سایر علل می‌باشد.

الکل یکی از رایج‌ترین موادی است که در بسیاری از فرهنگ‌ها، بیشترین مصرف را دار. ۹۰% مردم کشورهای غربی در دورانی از زندگی خود الکل را تجربه کرده‌اند و اختلالات مرتبط با الکل تقریباً در ۳۰% مصرف‌کنندگان آن بروز می‌کند. شیوع بالای سوءمصرف و وابستگی به الکل، ارزیابی میزان مصرف لکل را به‌عنوان بخشی بسیار مهم در ارزیابی‌های پزشکی و روانپزشکی درآورده است. تقریباً هر تظاهر بالینی می‌تواند به اثرهای سوءمصرف وابستگی، مسمومیت یا ترک الکل مرتبط باشد. تعریف الکلیسم اشاره به اختلالات مکرر ناشی از الکل در چندین عملکرد فرد دارد. اگرچه الکلیسم اختلال روانی خاص را توصیف نمی‌کند، به‌طور کلی اختلالات مرتبط با الکلیسم را می‌توان به ۳ گروه تقسیم کرد:


۱. اختلالات مربوط به اثرهای مستقیم الکل روی مغز (مسمومیت با الکل، ترک الکل، دلیریوم ترک الکل، و هالوسینوز)؛


۲. اختلالات رفتاری ناشی از الکل (سوءمصرف و وابستگی به الکل)؛


۳. اختلالات دارای اثرهای پایدار (شامل اختلال فراموشی پایدار ناشی از الکل، دمانس، آنسفالوپاتی ورنیکه، سندرم کورساکوف)


جدول زیر فهرست تمام اختلالات مرتبط با الکل را نشان می‌دهد.


- DSM-IV-TR اختلالات مربوط به مصرف الکل:   ۱. اختلالات مصرف الکل      - وابستگی به الکل      - سوءمصرف الکل   ۲. اختلالات ناشی از الکل      - ترک مصرف الکل   ۳. مشخص کنید اگر: با اختلالات ادراکی همراه است      - دلیریوم ناشی از مسمومیت با الکل      - دلیریوم ناشی از ترک مصرف الکل      - دمانیس پایدار ناشی از الکل      - اختلال فراموشی پایدار ناشی از الکل      - اختلال پسیکوتیک ناشی از الکل همراه با هذیان   ۴. مشخص کنید اگر: با شروع در دوره مسمومیت یا با شروع در دوره ترک است      - اختلال پسیکوتیک ناشی از الکل همراه با توهم   ۵. مشخص کنید اگر: با شروع در دوره مسمومیت      - یا با شروع در دوره ترک است      - اختلال خلقی ناشی از الکل   ۶. مشخص کنید اگر: با شروع در دوره مسمومیت یا با شروع در دوره ترک است      - اختلال جنسی ناشی از الکل   ۷. مشخص کنید اگر: با شروع در دوره مسمومیت است      - اختلال خواب ناشی از الکل   ۸. مشخص کنید اگر: با شروع در دوره مسمومیت      - یا با شروع در دوره ترک است      - اختلالات مرتبط با الکل که به‌گونه‌ای دیگر مشخص نشده است.


- دمانس پایدار ناشی از مواد:

این تشخیص زمانی داده می‌شود که تمام علل دمانس به‌جز سوءمصرف طولانی الکل رد شوند. علایم پس از درمان مسمومیت و ترک باقی می‌مانند. این دمانس معمولاً خفیف می‌باشد. اداره این اختلال نیز شبیه به دمانس با سایر علل می‌باشد.