سلام هدف از تشکیل گروه چیه??🤔🤔

سلام

هدف از تشکیل گروه چیه??🤔🤔
سلام

هدف از تشکیل گروه چیه??🤔🤔
درموردماشین هاهست