مرد را عاشق شدن دارای ایمان میکند، عشق آدم را خردمندانه انسان میکند، ❤️ کانال همسران خوب ❤️ hamsaranekhoob@

مرد را عاشق شدن دارای ایمان میکند، عشق آدم را خردمندانه انسان میکند، ❤️ کانال همسران خوب ❤️          hamsaranekhoob@
مرد را عاشق شدن دارای ایمان میکند، عشق آدم را خردمندانه انسان میکند، ❤️ کانال همسران خوب ❤️ hamsaranekhoob@