❤️زن و شوهر باید به هم یادآوری کنند که چقدر عاشق یکدیگرند، گاهی خیلی زود دیر میشه!! اینجا خجالت کشیدن جایز نیست... @hamsaranekhoob

❤️زن و شوهر باید به هم یادآوری کنند که چقدر عاشق یکدیگرند، گاهی خیلی زود دیر میشه!! اینجا خجالت کشیدن جایز نیست...   @hamsaranekhoob
❤️زن و شوهر باید به هم یادآوری کنند که چقدر عاشق یکدیگرند، گاهی خیلی زود دیر میشه!! اینجا خجالت کشیدن جایز نیست... @hamsaranekhoob