در هر قنوتی باورت را دوست دارد / انگشترم را انگشترت را دوست دارد / ❤️❤️ @hamsaranekhoob ❤️❤️

در هر قنوتی باورت را دوست دارد / انگشترم را انگشترت را دوست دارد /    ❤️❤️  @hamsaranekhoob   ❤️❤️
در هر قنوتی باورت را دوست دارد / انگشترم را انگشترت را دوست دارد / ❤️❤️ @hamsaranekhoob ❤️❤️