دلخسته ز طعنه های شهری شوم است/در اوج قشنگی اش گلی معصوم است/در چادر او یک ملکه پنهان است/هرچند که بینی اش فقط معلوم است/hamsaranekhoob@

دلخسته ز طعنه های شهری شوم است/در اوج قشنگی اش گلی معصوم است/در چادر او یک ملکه پنهان است/هرچند که بینی اش فقط معلوم است/hamsaranekhoob@
دلخسته ز طعنه های شهری شوم است/در اوج قشنگی اش گلی معصوم است/در چادر او یک ملکه پنهان است/هرچند که بینی اش فقط معلوم است/hamsaranekhoob@