اين از نظر قانونني تو اتوبان ميتونه تردد كنه؟؟ ازادراه منظورمه

اين از نظر قانونني تو اتوبان ميتونه تردد كنه؟؟ ازادراه منظورمه