آرامش شب نصیب کسانی باد... که دعا دارندادعا ندارند نیایش دارند نمایش ندارند حیادارندریاندارند رسم دارنداسم ندارند... شبتون آروم و در پناه خدا

آرامش شب نصیب کسانی باد...
که دعا دارندادعا ندارند
نیایش دارند نمایش ندارند
حیادارندریاندارند
رسم دارنداسم ندارند...

شبتون آروم و در پناه خدا