✅ روش هواگیری رادیاتور پژو206 چگونه است ؟ قبل از هواگیری باید خودرو خاموش و خنڪ باشد. @carcitroen برای این ڪار ابتدا هواڪش خودرو را باز نموده و ڪنار میگذاریم سپس درب مخزن اب را باز ڪرده و مخزن را پر از اب رادیاتور نموده و سپس پیچ هواگیری پلاستیڪی روی شیلنڪ بخاری را باز ڪرده (طبق شڪل)تا ڪاملا اب بدون حباب از ان خارج شود سپس پیچ را در محل خودش سفت میڪنیم. @carcitroen بعد از ان سراغ پیچ فلزی از نوع النی(در بعضی از تیپ ها پلاستیڪی است) میرویم و ان را شل نموده (طبق شڪل) تا زمانی ڪه اب بدون حباب خارج شود. در این زمان حین هواگیری اب مخزن را مجددا پر میڪنیم سپس زمانی ڪه اب مخزن تا محل علامت حداڪثر ان رسید پیچ را سفت میڪنیم. ⭕️ نڪته: پیچ را زیاد محڪم سفت نڪنید زیرا باعث بریدن پیچ میشود. بعد پایان ڪار درب مخزن اب را بسته و خودرو را روشن نموده و محل اتصال را چڪ ڪرده ڪه نشتی اب نداشته باشد. @carcitroen

✅ روش هواگیری رادیاتور پژو206
چگونه است ؟

قبل از هواگیری باید خودرو خاموش و خنڪ باشد.
@carcitroen

برای این ڪار ابتدا هواڪش خودرو را باز نموده و ڪنار میگذاریم سپس درب مخزن اب را باز ڪرده و مخزن را پر از اب رادیاتور نموده و سپس پیچ هواگیری پلاستیڪی روی شیلنڪ بخاری را باز ڪرده (طبق شڪل)تا ڪاملا اب بدون حباب از ان خارج شود سپس پیچ را در محل خودش سفت میڪنیم.
@carcitroen

بعد از ان سراغ پیچ فلزی از نوع النی(در بعضی از تیپ ها پلاستیڪی است) میرویم و ان را شل نموده (طبق شڪل) تا زمانی ڪه اب بدون حباب خارج شود. در این زمان حین هواگیری اب مخزن را مجددا پر میڪنیم سپس زمانی ڪه اب مخزن تا محل علامت حداڪثر ان رسید پیچ را سفت میڪنیم.

⭕️ نڪته: پیچ را زیاد محڪم سفت نڪنید زیرا باعث بریدن پیچ میشود.

بعد پایان ڪار درب مخزن اب را بسته و خودرو را روشن نموده و محل اتصال را چڪ ڪرده ڪه نشتی اب نداشته باشد.

@carcitroen