#ویژه/// @carcitroen ⭕️تاثیر گاز CNG بر موتور ماشین؛ دورغ یا واقعیت‌! همراهان همیشگی سلام؛ یڪی از فواید استفاده از CNG از ده ها فایده ، میشه به افزایش عمر موتور و ماشین اشاره ڪرد خیلیا میگن چطوری؟ گاز ڪه ماشینو داغون میڪنه! درسته! وقتی شما از ماشین گاز سوز انتظار دارید: ⛔️شتاب صفر تا صدش ۳ثانیه باشه ⛔️دنده ۵ همه گردنه ها رو بالا بره ⛔️هنوز دمای موتور پایینه آسفاتو با چنگ بڪنه ⛔️پاتو تا جایی ڪه میشه رو گاز فشار بدی تا ڪم نیاره خب معلومه گاز ماشینو داغون میڪنه😉 ما بی تقصیریم تقصیرڪار گازه بخاطر اینڪه: 💟ضربه ای ڪه به پیستون وارد میڪنه آهسته تره 💟فشاری ڪه به شاتون و یاتاقان وارد میشه ڪمتره 💟خیلی از هزینه ها مثل فیلترها رو ڪمتر میڪنه 💟نیاز به پمپ بنزین و تجهیزات مستهلڪ پذیر نداره خب آره بهتره بنزین بسوزونیم ڪه هر ۶۰۰ ڪیلومتر ۶۰ هزارتومن بدیم اما ۳۰ تومن به گاز ندیم😁 @carcitroen ڪمی فڪر ڪنید...چی میشه اگه: ✅روی گاز فشار ڪمتری به موتور بیاریم ✅جایی ڪه دنده ۲ نمیڪشه بریم ۱ ✅دنده ها رو پر ڪنیم ڪه دنده بعدی در آسایش باشه ✅شتاب صفر تا صد ۳۰ ثانیه بشه ✅سرگاز شتاب بگیریم نه ته گاز ✅یادمون نره ڪه روی بنزین خاموش ڪنیم @carcitroen

#ویژه///
@carcitroen

⭕️تاثیر گاز CNG بر موتور ماشین؛ دورغ یا واقعیت‌!


همراهان همیشگی سلام؛ یڪی از فواید استفاده از CNG از ده ها فایده ، میشه به افزایش عمر موتور و ماشین اشاره ڪرد
خیلیا میگن چطوری؟ گاز ڪه ماشینو داغون میڪنه!
درسته! وقتی شما از ماشین گاز سوز انتظار دارید:
⛔️شتاب صفر تا صدش ۳ثانیه باشه
⛔️دنده ۵ همه گردنه ها رو بالا بره
⛔️هنوز دمای موتور پایینه آسفاتو با چنگ بڪنه
⛔️پاتو تا جایی ڪه میشه رو گاز فشار بدی تا ڪم نیاره

خب معلومه گاز ماشینو داغون میڪنه😉 ما بی تقصیریم
تقصیرڪار گازه بخاطر اینڪه:
💟ضربه ای ڪه به پیستون وارد میڪنه آهسته تره
💟فشاری ڪه به شاتون و یاتاقان وارد میشه ڪمتره
💟خیلی از هزینه ها مثل فیلترها رو ڪمتر میڪنه
💟نیاز به پمپ بنزین و تجهیزات مستهلڪ پذیر نداره

خب آره بهتره بنزین بسوزونیم ڪه هر ۶۰۰ ڪیلومتر ۶۰ هزارتومن بدیم اما ۳۰ تومن به گاز ندیم😁
@carcitroen

ڪمی فڪر ڪنید...چی میشه اگه:
✅روی گاز فشار ڪمتری به موتور بیاریم
✅جایی ڪه دنده ۲ نمیڪشه بریم ۱
✅دنده ها رو پر ڪنیم ڪه دنده بعدی در آسایش باشه
✅شتاب صفر تا صد ۳۰ ثانیه بشه
✅سرگاز شتاب بگیریم نه ته گاز
✅یادمون نره ڪه روی بنزین خاموش ڪنیم

@carcitroen