@carcitroen نڪاتی راجع به نگهداری از گیربڪس اتوماتیڪ روغن گیربڪس و فیلتر آن باید در زمان های معین تعویض شوند.در سرویس گیربڪس تنها تعویض روغن ڪافی نیست و باید ڪارتل گیربڪس باز شده و فیلتر آن تعویض و یا شستو شود . رسیدگی به فیلتر بسیار مهم است. چون فیلتر گرفته ، باعث عبور ڪمتر جریان روغن و آسیب شدید و اغلب باعث سوخته شدن گیربڪس میشود. بعضی از مدل های بالا گیربڪس های امروزی مثل پژو ۲۰۶ ، هیوندا ، ڪیا ، فیلتر در داخل گیربڪس نصب شده و یا به عبارتی گیربڪس های یڪ بار مصرف هستند چون با ڪثیف شدن و گرفته شدن فیلتر عمر گیربڪس نیز به پایان میرسد . بنابراین دقت تعویض به موقع روغن در این گیربڪس ها عملا میتواند عمر گیربڪس را در بر داشته باشد. در ڪتابچه راهنما اتومبیل زمان تعویض روغن گیربڪس مشخص شده و بسته به نوع تولید ڪننده این مقطع از ۲۰۰۰۰ڪیلومتر تا ۶۰۰۰۰ ڪیلومتر میباشد. @carcitroen اما این را در نظر داشته باشید ڪه عامل خرابی گیربڪس اتوماتیڪ ، گرمای بیش از حد است و عامل اصلی گرما اولا ترافیڪ سنگین خصوصا در شهرهای بزرگ و شرایط آب و هوایی ڪشورمان میباشد .ما با تجربه ای طولانی خود در این امر، هر بیست هزار ڪیلومتر را توصیه می ڪنیم و توصیه تولید ڪنندگان اتومبیل را بیشتر با ذهنیت ترافیڪ و شرایط آب و هوایی ڪشورهای آمریڪایی و اروپایی منطبق میدانیم. و این را باید اضافه ڪنیم ڪه سرویس گیربڪس ظاهرا ڪار ساده ای به نظر میرسد اما حتما باید توسط متخصص گیربڪس انجام شود زیرا در صورت استفاده از روغن تقلبی یا فاسد ، نوع اشتباه روغن ، درست نبودن سطح روغن خصوصا ڪم بودن روغن و یا استفاده از واشر های با ڪیفیت نا مرغوب (ڪه باعث روغن ریزی و ڪم شدن روغن می شوند) ، عواقب پرهزینه ای و حتی سوختن گیربڪس را می تواند در بر داشته باشد. نحوه ی چڪ ڪردن روغن گیربڪس اتوماتیڪ (اتومبیل های دارای سیخ گیج) اتومبیل باید گرم باشد .برای اینڪار ، موتوررا روشن ڪنید و بگذارید ڪه ۱۰ الی ۱۵ دقیقه ڪار ڪند.در حالیڪه دنده در حالت P است ، سیخ گیج را بڪشید بعد از پاڪ ڪردن آن مجددا سیخ گیج را تا آخر فرو ڪرده و بیرون بڪشید. روغن میبایست تا خط دوم بالایی سیخ گیج ، روغنی باشد. حالا قسمت روغنی سیخ گج را به انگشتتان بڪشید رنگ روغنی باید شفاف و آلبالوئی رنگ باشد و در غیر این صورت نیاز به تعویض دارد. گیر ڪردن اتومبیل روی گل یا برف : در صورت گیر ڪردن اتومبیل در جوی ، گل یا برف سنگین ، اگر بعد از دو سه بار عقب و جلو ڪردن، ماشین از این حالت خارج نشد ، دیگر اینڪار را ادامه ندهید چون باعث گرم شدن بیش از حد ڪلاچها و سوختن گیربڪس اتوماتیڪ می گردد. در این زمان به ڪمڪ مردم و یا وسیله ای دیگر ،اتومبیلتان را از این وضعیت خارج ڪنید.در زمان ڪمڪ مردم ، اتومبیل می تواند در دنده باشد ولی باید با یڪ حرڪت از این وضعیت خارج شود @carcitroen

@carcitroen
نڪاتی راجع به نگهداری از گیربڪس اتوماتیڪ
روغن گیربڪس و فیلتر آن باید در زمان های معین تعویض شوند.در سرویس گیربڪس تنها تعویض روغن ڪافی نیست و باید ڪارتل گیربڪس باز شده و فیلتر آن تعویض و یا شستو شود .
رسیدگی به فیلتر بسیار مهم است. چون فیلتر گرفته ، باعث عبور ڪمتر جریان روغن و آسیب شدید و اغلب باعث سوخته شدن گیربڪس میشود. بعضی از مدل های بالا گیربڪس های امروزی مثل پژو ۲۰۶ ، هیوندا ، ڪیا ، فیلتر در داخل گیربڪس نصب شده و یا به عبارتی گیربڪس های یڪ بار مصرف هستند چون با ڪثیف شدن و گرفته شدن فیلتر عمر گیربڪس نیز به پایان میرسد . بنابراین دقت تعویض به موقع روغن در این گیربڪس ها عملا میتواند عمر گیربڪس را در بر داشته باشد. در ڪتابچه راهنما اتومبیل زمان تعویض روغن گیربڪس مشخص شده و بسته به نوع تولید ڪننده این مقطع از ۲۰۰۰۰ڪیلومتر تا ۶۰۰۰۰ ڪیلومتر میباشد.
@carcitroen
اما این را در نظر داشته باشید ڪه عامل خرابی گیربڪس اتوماتیڪ ، گرمای بیش از حد است و عامل اصلی گرما اولا ترافیڪ سنگین خصوصا در شهرهای بزرگ و شرایط آب و هوایی ڪشورمان میباشد .ما با تجربه ای طولانی خود در این امر، هر بیست هزار ڪیلومتر را توصیه می ڪنیم و توصیه تولید ڪنندگان اتومبیل را بیشتر با ذهنیت ترافیڪ و شرایط آب و هوایی ڪشورهای آمریڪایی و اروپایی منطبق میدانیم.
و این را باید اضافه ڪنیم ڪه سرویس گیربڪس ظاهرا ڪار ساده ای به نظر میرسد اما حتما باید توسط متخصص گیربڪس انجام شود زیرا در صورت استفاده از روغن تقلبی یا فاسد ، نوع اشتباه روغن ، درست نبودن سطح روغن خصوصا ڪم بودن روغن و یا استفاده از واشر های با ڪیفیت نا مرغوب (ڪه باعث روغن ریزی و ڪم شدن روغن می شوند) ، عواقب پرهزینه ای و حتی سوختن گیربڪس را می تواند در بر داشته باشد.
نحوه ی چڪ ڪردن روغن گیربڪس اتوماتیڪ (اتومبیل های دارای سیخ گیج)
اتومبیل باید گرم باشد .برای اینڪار ، موتوررا روشن ڪنید و بگذارید ڪه ۱۰ الی ۱۵ دقیقه ڪار ڪند.در حالیڪه دنده در حالت P است ، سیخ گیج را بڪشید بعد از پاڪ ڪردن آن مجددا سیخ گیج را تا آخر فرو ڪرده و بیرون بڪشید. روغن میبایست تا خط دوم بالایی سیخ گیج ، روغنی باشد.
حالا قسمت روغنی سیخ گج را به انگشتتان بڪشید رنگ روغنی باید شفاف و آلبالوئی رنگ باشد و در غیر این صورت نیاز به تعویض دارد.
گیر ڪردن اتومبیل روی گل یا برف :
در صورت گیر ڪردن اتومبیل در جوی ، گل یا برف سنگین ، اگر بعد از دو سه بار عقب و جلو ڪردن، ماشین از این حالت خارج نشد ، دیگر اینڪار را ادامه ندهید چون باعث گرم شدن بیش از حد ڪلاچها و سوختن گیربڪس اتوماتیڪ می گردد. در این زمان به ڪمڪ مردم و یا وسیله ای دیگر ،اتومبیلتان را از این وضعیت خارج ڪنید.در زمان ڪمڪ مردم ، اتومبیل می تواند در دنده باشد ولی باید با یڪ حرڪت از این وضعیت خارج شود
@carcitroen