#كوثر_محبّت درخت محمّد و آل محمّد (صلي الله عليه و آله) شجره خدایی است؛ خشك شدنی نيست؛ آبش از حوض كوثر است . حوض كوثر مال علی (عليه السلام) است. شجره طيّبه از حوض كوثر آب می خورد. ساقی حوض، دوستانش و برگ های شجره طيّبه، همه از آب كوثر می خورند. آب كوثر محبّت اين خانواده است. آدم را پاك می كند. مؤمن را چهل يا هفتاد مرتبه در حوض كوثر می شويند. (#طوبای_محبت كتاب يك-مجلس اول) @toobayemohabat

#كوثر_محبّت

درخت محمّد و آل محمّد (صلي الله عليه و آله) شجره خدایی است؛ خشك شدنی نيست؛ آبش از حوض كوثر است . حوض كوثر مال علی (عليه السلام) است. شجره طيّبه از حوض كوثر آب می خورد. ساقی حوض، دوستانش و برگ های شجره طيّبه، همه از آب كوثر می خورند. آب كوثر محبّت اين خانواده است. آدم را پاك می كند. مؤمن را چهل يا هفتاد مرتبه در حوض كوثر می شويند.

(#طوبای_محبت كتاب يك-مجلس اول)

@toobayemohabat