یک تیم از زمین‌شناسان شواهدی یافتندکه نشان می‌دهد انقراض جمعی و عظیمِ دونین پسین،که تقریبا ۳۷۰ میلیون سال قبل رخ داد،بعلت فوران‌های آتشفشانی گسترده بوده است👇🏻 🌐 goo.gl/8rJfvw 🆔 @big_bangpage

یک تیم از زمین‌شناسان شواهدی یافتندکه نشان می‌دهد انقراض جمعی و عظیمِ دونین پسین،که تقریبا ۳۷۰ میلیون سال قبل رخ داد،بعلت فوران‌های آتشفشانی گسترده بوده است👇🏻

🌐 goo.gl/8rJfvw

🆔 @big_bangpage
یک تیم از زمین‌شناسان شواهدی یافتندکه نشان می‌دهد انقراض جمعی و عظیمِ دونین پسین،که تقریبا ۳۷۰ میلیون سال قبل رخ داد،بعلت فوران‌های آتشفشانی گسترده بوده است👇🏻

🌐 goo.gl/8rJfvw

🆔 @big_bangpage