"صبح" به مامیآموزد... که باورداشته باشیم ... روشنایی باتاریکی معنامی یابد وخوشبختی ... باعبورازسختی ها زیباست سلام عزیزان، صبحتون بخیر @klinikfanitakhasosi5227 @Meysam5227

"صبح" به مامیآموزد...
که باورداشته باشیم ...
روشنایی باتاریکی معنامی یابد
وخوشبختی ...
باعبورازسختی ها زیباست

سلام عزیزان، صبحتون بخیر
@klinikfanitakhasosi5227
@Meysam5227