☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝وایر شمع فرانکو ...دوگانه .تک با بهترین جنس سلیکون راندمان بهتر موتور سوخت کمتر @klinikfanitakhasosi5227

☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝وایر شمع فرانکو ...دوگانه .تک
با بهترین جنس سلیکون
راندمان بهتر موتور
سوخت کمتر
@klinikfanitakhasosi5227