این موتور برای پراید ولی تقویت شد.اسب بخار از ۶۸ به ۸۸ رسیده @klinikfanitakhasosi5227

این موتور برای پراید ولی تقویت شد.اسب  بخار از ۶۸ به ۸۸ رسیده
@klinikfanitakhasosi5227
این موتور برای پراید ولی تقویت شد.اسب بخار از ۶۸ به ۸۸ رسیده
@klinikfanitakhasosi5227